Avevita klinika

D.U.K.

Pacientų kreipimosi į įstaigą ir aptarnavimo joje tvarka

PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ IR APTARNAVIMO JOJE TVARKA

Pacientų kreipimosi į įstaigą ir aptarnavimo joje tvarka

1. Skubos tvarka priimami tik pacientai, kuriems reikalinga būtinoji medicinos pagalba.

2. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) teikiamos tik patikrinus ar asmuo apdraustas privalomuosu sveikatos draudimu.

3. Pacientai, atvykę į Įstaigą, kreipiasi į Registratūrą ir pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba gimimo liudijimą (ne vyresni nei 18 metų).

4. Pacientai pas gydytoją iš anksto gali užsiregistruoti atvykę į Registratūrą, paskambinę telefonu ar naudodamiesi internetine registracijos programa.

5. Registruodamiesi atvykę į įstaigą, pacientai gauna vizito lapelį, kuriame nurodyta vizito data, laikas bei gydytojo vardas ir pavardė.

6. Priėmimui pas gydytoją registruodamiesis telefonu, pacientai Registratūros darbuotojui nurodo vardą, pavardę ir gimimo datą arba asmens kodą. Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti Registratūros darbuotojo nurodytą priėmimopas gydytoją datą ir laiką bei gydytojo vardą ir pavardę.

7. Registruodamiesi internetu, pacientai atlieka veiksmus, kurie nurodyti internetinės registracijos programoje.

8. Pacientai pas gydytoją priimami tik šiam priėmimui užregistruotu laiku. Jei pacientas pavėluoja priėmimui pas gydytoją, jo priėmimas nėra užtikrinamas.

9. Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku.

10. Jei pacientas negali atvykti į priėmimą nustatytu laiku:

10.1. Jis privalo apie tai pranešti paskambinės į Registratūrą ir tuo pačiu gali susitarti dėl kito priėmimo laiko.

10.2. Turi anuliuoti savo internetinę registraciją ir gali pasirinkti kitą esantį laisvą priėmimo laiką, jei registravosi internetu.

11. Gydytojui susirgus  ir nesant galimybės aptarnauti iš anksto užsiregistravusiuosius jopacientus, pastarieji apie tai informuojami skambučiu, jei yra nurodę aktualų kontaktinį telefono numerį.

12. Diagnostikos kabinetuose (rentgenografijos, funkcinių tyrimų, laboratorijoje, procedūrų kabinete, pacientai priimami tik su gydytojo siuntimu.

13. Jei pacientas nėra draustas privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvajus) arba neturi siuntimo, už gydytojo konsultaciją (pagal galiojančius paslaugų įkainius) turi susimokėti pats.

14. Išankstinės registracijos atveju, pasciento asmens sveikatos istorija ir asmems ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė nurodytam laikui tur būti pristatyta į gydytojo kabinetą.

15. Registratūroje paruoštus medicininius paciento dokumentus į gydytojo kabinetą nuneša Registratūros darbuotojas.

16. Paciento medicininius dokumentus iš vieno gydytojo kabineto į kitą gali pernešti tik medicinos darbuotojai.

17. Pasibaigus gydytojo pacientų priėmimo laikui, asmens sveikatos istorijas ir asmens ambulatorinio gydymo apskaitos korteles medicinos darbuotojai grąžina į registratūrą.

18. Pacientų kreipimosi į kliniką tvarką be šių taisyklių reglemantuoja ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

 

PACIENTŲ DUOMENŲ TVARKYMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKA

 

1. Pacientas prisirašydamas prie sveikatos paslaugas teikiančios įstaigos šeimos gydytojo ir/arba registruodamasis gauti sveikatos priežiūros paslaugas pasirašo ant paciento sutikimo dėl paslaugų gavimo, kuriame informuojamas apie jo asmens duomenų tvarkymą Informacinėje sistemoje.

2. Pacientas, pateikęs asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, turi teisę susipažinti su Informacinėje sistemoje tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Informacinėje sistemoje tvarkomi jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo pateikti per ne trumpesnį nei 3 metų laikotarpį. Duomenų subjektui prašoma informacija pateikiama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šiame papunktyje nurodyto prašymo gavimo dienos.

3. Pacientas, susipažinęs su Informacinėje sistemoje tvarkomais savo asmens duomenimis, nustato, kad Informacinėje sistemoje tvarkomi jo asmens duomenys yra neteisingi ar netikslūs, jis turi teisę asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, pateikti Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, ar jų kopijas ir reikalauti ištaisyti Informacinėje sistemoje tvarkomus neteisingus ar netikslius jo asmens duomenis. Informacinės sistemos valdytojas, gavęs šiame papunktyje nurodytą prašymą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, privalo patikrinti Informacinėje sistemoje tvarkomus prašymą pateikusio duomenų subjekto asmens duomenis ir nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

4. Pacientas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais. Tokiu atveju, duomenų subjektas privalo asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Informacinės sistemos valdytojas, nustatęs, kad šiame papunktyje nurodytas duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, nedelsdama neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir apie tai informuoja duomenų gavėjus."

5. Tinkamą Nuostatų 1 – 4 punktuose nurodytų duomenų subjekto teisių įgyvendinimą užtikrina Informacinės sistemos tvarkytojas, tvarkantis paciento duomenis.

6. Paciento teisės uždrausti rodyti savo EMI duomenis įgyvendinamos:

6.1. Pacientas, kurio duomenys tvarkomi Informacinėje sistemoje, turi teisę Informacinės sistemos valdytojo nustatyta tvarka uždrausti rodyti sveikatinimo specialistams tam tikrus savo EMI esančius asmens duomenis, tačiau prieš tai jis turi būti aiškiai įspėtas dėl galimų EMI duomenų nerodymo pasekmių ir turi būti išreiškęs aiškų sutikimą dėl EMI duomenų nerodymo.

6.2. Paciento EMI asmens duomenų, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, psichikos susirgimais ir kitais visuomenei pavojingais atvejais, rodymo uždraudimas įgyvendinamas atsižvelgiant į tai reglamentuojančius teisės aktus.

6.3.Pacientas turi teisę nedelsdamas atšaukti tam tikrų EMI asmens duomenų nerodymą.

6.4. Teisę matyti visus paciento EMI asmens duomenis, įskaitant paciento uždraustus rodyti tam tikrus EMI asmens duomenis, turi:

6.4.1. duomenų subjekto šeimos gydytojas ir sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys būtinąją medicinos pagalbą pacientui;

6.4.2. sveikatos priežiūros specialistai, atliekantys paciento medicinos ekspertizę (teismo, specializuotąją, psichiatrinę, psichologinę ar kitokią) ar teikiantys išvadas dėl duomenų subjekto darbo profesinės rizikos sąlygomis;

6.4.3. karinės medicinos ekspertizės komisijos sveikatinimo specialistai, kai tokių duomenų reikia duomenų subjekto (tikrosios karo tarnybos kario ar civilinės krašto apsaugos tarnybos statutinio tarnautojo) karinei medicininei ekspertizei atlikti.

Kur galima būtų kreiptis „Ave vita“ klinikos nedarbo metu?

Būtinąją pagalbą klinikoje teikia visų specialybių gydytojai be siuntimo (pagal LR SAM 2004-04-08 įsakymą Nr.V-208, „Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarką bei mastą").

Po klinikos darbo valandų, nedarbo ir švenčių dienomis medicinos pagalba teikiama Kauno respublikinės ligoninės priėmimo skyriuje (Hipodromo g. 13, Kaunas, tel. 8-37-34 21 15; 34 20 08) arba Kauno klinikinės ligoninės priėmimo skyriuje (Josvainių g. 2, Kaunas, tel. 8-37-306 011) taip pat galite kreiptis į bet kurios Kauno ar Lietuvos ligoninės priėmimo skyrių. 

Kritiniais atvejais reikia kviesti Greitąją medicinos pagalbą tel. 03 arba 112.

Kaip galima užsiregistruoti konsultacijai pas gydytoją?

Vizitui pas gydytoją užsiregistruosite paskambinę numeriu 8 37 22 55 77, 8 677 76075 arba internetu mūsų klinikos internetinėje svetainėje.

Kokias odontologijos paslaugas teikia klinika?

Mūsų klinikoje atliekama burnos higiena, dantų balinimas, dantų ligų gydymas, estetinis plombavimas, šaknų kanalų gydymas, protezavimas, implantacijos, plokštelės, breketai, dantenų ligų gydymas (gingivitas, parodontozė), kaulo persodinimo operacijos, panoraminės rentgeno nuotraukos ir kt.

Kokių sričių specialistai konsultuoja „Ave vita“ klinikoje?

Konsultuoja daugiau nei 50 įvairių sričių specialistų (akušeriai-ginekologai, alergologas, dermatologas, endokrinologas, chirurgai, gastroenterologai, neurologas, kardiologas, okulistai, reumatologai, LOR, krūtų chirurgė, venerologas, urologas ir kt.).

Ar skiriasi paslaugų kainos pacientams, neprisirašiusiems prie „Ave vita“ klinikos?

Taip, pacientams, prisirašiusiems prie mūsų klinikos daugelis mokamų tyrimų yra pigesni.

Kokie tyrimai klinikoje atliekami nemokamai?

Prisirašiusiems pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, esant indikacijoms, nemokamai atliekami šie tyrimai: bendras kraujo tyrimas analizatoriumi; ENG nustatymas; elektrokardiograma (EKG); matuojamas kraujo spaudimas; šlapimo tyrimas automatizuotu būdu; bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas (CHOL); gliukozės koncentracijos serume nustatymas (GLU); kalio/Natrio nustatymas; šlapalo koncentracijos nustatymas (UREA); kreatinino koncentracijos nustatymas (CREA); alanininės transaminazės, asparagininės transaminazės, šarminės fosfotazės ir gama-gliutamil transferazės nustatymas; bilirubino nustatymas; tireotroponio hormono ir laisvo tirotoksino nustatymas; prostatos specifinio antigeno koncentracijos nustatymas; geležies kiekio kraujyje nustatymas; mikroalbumino kiekio šlapime nustatymas; moters lyties organų išskyrų mikroskopija.

Kokie tyrimai atliekami „Ave vita“ klinikoje?

Atliekame daugiau nei 500 įvairių tyrimų (echoskopiniai, endoskopiniai, rentgeno, magnetinis rezonansas, kompiuterinė tomografija, įvairūs instrumentiniai, laboratoriniai tyrimai ir kt.). 

Kokios paslaugos „Ave vita“ klinikoje yra nemokamos?

Pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašiusiems mūsų klinikoje, nemokamai teikiamos šios paslaugos: šeimos gydytojo, ginekologės ir psichiatro konsultacijos, kai kurie tyrimai, vaikų ir nėščiųjų sveikatos priežiūra, prevencinės programos (gimdos kaklelio, prostatos, storosios žarnos, krūties vėžio ankstyvoji diagnostika), receptų, kompensuojamų vaistų, siuntimų, nedarbingumo pažymėjimų ir kitų medicininių pažymų išrašymas, skiepai vaikams pagal privalomą skiepų kalendorių.

Asmenims, turintiems gydytojo siuntimą ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, gydytojų specialistų konsultacijas kompensuoja Kauno TLK. 

Neprisirašiusiems pacientams ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu visos paslaugos yra mokamos.

Kokias paslaugas teikia mūsų klinika?

„Ave vita“ klinikoje teikiamos visos sveikatos priežiūros paslaugos: šeimos klinika, specialistų konsultacijos, diagnostiniai tyrimai, odontologijos paslaugos bei psichikos sveikatos centras.

Ar reikia vykti į savo polikliniką, norint informuoti apie naujos gydymo įstaigos pasirinkimą?

Vykti nereikia. Mes informuosime Jūsų ankstesnę gydymo įstaigą. Ambulatorinę asmens sveikatos kortelę  iš gydymo įstaigos, kurioje buvote prisirašęs, mes parsisiųsime patys.

Ką reikia daryti, norint prisirašyti prie „Ave vita“ klinikos?

Reikia užpildyti prašymą, nurodant savo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį bei pasirinkto šeimos gydytojo pavardę.