Psichikos sveikatos centras

Priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetų įrengimas UAB Baltijos psichikos sveikatos centre

Atgal

2018 m. vykdomo projekto tikslas - padidinti priklausomybės nuo opioidų  medicinos paslaugų prieinamumą.

Projekto metu planuojama įrengti  priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetą įsigyjant seifą, baldus, įrengiant kompiuterinę darbo vietą psichiatrui ir slaugytojai.Nenumatyti projekto apribojimai, kurie gali turėti neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.Projektu sprendžiamos problemos - priklausomybės nuo opioidų  medicinos paslaugų gerinimas. Projekto tikslas (padidinti priklausomybės nuo opioidų medicinos paslaugų prieinamumą) ir uždavinys (pagerinti priklausomybės nuo opioidų medicinos paslaugų prieinamumą, įrengiant priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetą, UAB "Baltijos psichikos sveikatos centre") atitinka 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" 8.1.3. konkretų uždavinį "Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus (UAB Baltijos psichikos sveikatos centre bus įrengta priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas). 

Finansuojama iš Europos socialinio fondo Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis


Į viršų