Vidaus tvarkos taisyklės

UAB „Ave vita“ klinika vidaus tvarkos taisyklės

PASKIRTIS:

 • Nustatyti pacientų kreipimosi į įstaigą tvarką;
 • Nemokamų paslaugų nomenklatūrą ir asortimentą bei jų teikimo tvarką; pacientų teises ir pareigas UAB „Ave vita“ klinika;
 • Pacientų nukreipimo į kitas gydymo įstaigas tvarką;
 • Ginčų ir konfliktų tarp įstaigos ir pacientų sprendimo tvarką;
 • Informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarką;Lligos istorijų, ambulatorinių kortelių, kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarką;
 • Įstaigos administracijos, kitų pagalbinių tarnybų darbo laiką;
 • Darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatas paciento turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo bei saugojimo tvarką. 

VALDYMAS:

 • Ši tvarka laikoma: originalas – klinikos administracijoje, kopija – klinikos registratūroje.
 • Ši tvarka valdoma: klinikos administratorės.
 • Ši tvarka peržiūrima ne rečiau kaip 1 k. metuose arba įsigaliojus naujiems teisės aktams, reglamentuojantiems tvarkoje aprašomus procesus.

SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI:

 • Sveikatos priežiūros įstaiga - įstaiga įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę teikti sveikatos priežiūros paslaugas.
 • Pacientas – asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis, ir gaudamas šias paslaugas turi įstatymų numatytas teises bei pareigas. 
 • Nepilnametis pacientas – pacientas iki 18 metų, išskyrus asmenis nuo 16 iki 18 metų, kuriuos teismas pripažino visiškai veiksniais (emancipuotais).
 • Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovą pagal pavedimą pasirenka pacientas. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimai įforminami LR įstatymų nustatyta tvarka.

ATSAKOMYBĖ:

 • Už šios tvarkos organizavimą, vykdymą ir kontrolę atsako įstaigos vadovo įsakymu paskirti asmenys.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 • Vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja įstaigos vidaus tvarką, apibrėžia darbuotojų ir besilankančių joje pacientų santykius ir elgesį. 
 • Be šių Taisyklių, įstaigos darbuotojų darbines funkcijas ir pareigas apibrėžia galiojančios darbo tvarkos taisyklės, darbuotojų darbo sutartys, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareiginiai nuostatai, įstaigos direktoriaus įsakymai, Kokybės vadybos sistemos procedūros.
II. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS
 • Teikti nemokamas ir mokamas paslaugas.
 • Sudaryti sandorius ir prisiimti įsipareigojimus.
 • Veiklos procesams gerinti įstaiga yra įdiegusi Kokybės vadybos sistemą ir dirba vadovaudamasi patvirtintomis procedūromis.
 • Įstaiga užtikrina būtinosios pagalbos teikimą.
 • Teikti tik tas nemokamas ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos įstaigos vidaus tvarkoje.
 • Užtikrinti, kad būtų naudojamos tik tokios sveikatos priežiūros technologijos, gaminiai ir priemonės, kurios yra aprobuotos ir (ar) leistos naudoti LR.
 • Užtikrinti, kad būtų tinkamai pildomos ir saugomos asmens sveikatos istorijos, asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelės ir kita teisės aktais patvirtinta medicininė dokumentacija. 
 • Užtikrinti vienodas pacientų teises į teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 • Saugoti paciento asmens duomenis pagal galiojančius norminius aktus, saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai Įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka privalo pateikti informaciją apie pacientą tretiesiems asmenims, ir gerbti pacientų asmens teisės privatumą.
 • Užtikrinti, kad informacija apie pacientą valstybės institucijoms ar kitoms įstaigoms būtų teikiama teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos būtinosios visuomenės sveikatos priežiūros priemonės, nurodytos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintame sąraše.
 • Įstaigos darbuotojai pagal savo kompetenciją privalo informuoti pacientus apie įstaigos darbo tvarką, teikiamas paslaugas, atliekamus tyrimus ir procedūras bei suteikti informaciją kitais klausimais, susijusiais su paciento sveikata
III. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ IR APTARNAVIMO JOJE TVARKA
 • Pacientai, atvykę į UAB „Ave vita“ klinika kreipiasi į registratūrą ir pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba gimimo liudijimą (ne vyresni nei 18 metų). 
 • Skubos tvarka priimamai pacientai, kuriems reikalinga būtinoji medicinos pagalba.
 • Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) teikiamos tik patikrinus, ar asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.
 • Pacientai pas savo gydytoją iš anksto gali registruotis atvykę į registratūrą, paskambinę telefonu 8 37 225577 ar naudodamiesi internetinėmis registracijos sistemomis www.avevitaklinika.lt, www.manodaktaras.lt, https://ipr.esveikata.lt.
 • Registruodamiesi atvykę į įstaigą, pacientai gauna vizito lapelį, kuriame nurodyta priėmimo data ir laikas, gydytojo vardas, pavardė.
 • Registruodamiesi telefonu priėmimui pas gydytoją, pacientai registratūros darbuotojui nurodo vardą, pavardę, gimimo datą ir telefono numerį. Pacientai privalo įsiminti ir užsirašyti registratūros darbuotojo nurodytą priėmimo pas gydytoją datą ir laiką. 
 • Registruodamiesi internetu pacientai atlieka veiksmus, kurie nurodyti internetinės registracijos programoje ir įsimena arba atsispausdina pasirinkto priėmimo informaciją (datą, laiką, gydytojo vardą, pavardę).
 • Pacientų registracija fiksuojama registratūroje POLIS informacinėje sistemoje.
 • Pacientai pas gydytoją priimami tik šiam vizitui užregistruoti atitinkamu laiku. Jei pacientas vėluoja į priėmimą pas gydytoją, jo priėmimas nėra užtikrinamas.
 • Jei dėl svarbių priežasčių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau nei tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku.
 • Jei pacientas negali atvykti į priėmimą nustatytu laiku: 
 1. Jis privalo apie tai pranešti paskambindamas telefonu į registratūrą, ir jei reikia, tuo pačiu susitarti dėl kito priėmimo laiko.
 2. Turi anuliuoti savo internetinę registraciją ir gali pasirinkti kitą esantį laisvą priėmimo laiką, jei registravosi internetu.
 • Gydytojui susirgus ir nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusius jo pacientus, pastarieji apie tai informuojami skambučiu, jei yra nurodę aktualų kontaktinį telefono numerį.
 • Diagnostikos kabinetuose (rentgenografijos, funkcinių tyrimų), procedūrų kabinete pacientai priimami tik su gydytojo siuntimu.
 • Jeigu pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus) arba neturi siuntimo/nukreipimo, už gydytojo konsultaciją/atliktą tyrimą, procedūrą turi susimokėti pats (pagal galiojančius paslaugų įkainius).
 • Išankstinės registracijos atveju, paciento asmens sveikatos istorija ir asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė nurodytam laikui turi būti pristatyta į gydytojo kabinetą.
 • Registratūroje paruoštus medicininius paciento dokumentus į gydytojo kabinetą nuneša registratūros darbuotojai.
 • Paciento medicininius dokumentus iš vieno gydytojo kabineto į kitą gali pernešti tik medicinos darbuotojai arba registratūros darbuotojai.
 • Pasibaigus gydytojo pacientų priėmimo laikui, asmens sveikatos istorijas ir asmens ambulatorinio gydymo apskaitos korteles medicinos darbuotojai grąžina į registratūrą.
 • Pacientų kreipimosi į UAB „Ave vita“ klinika tvarką be šių taisyklių reglamentuoja ir kiti LR galiojantys teisės aktai.
 • Pacientas (atstovas) pageidaudamas prisirašyti/prirašyti, kreipiasi į UAB „Ave vita“ klinika registratūrą, kur užpildo dokumento formą Nr.025-025-1/a prieš tai pateikdamas asmens pasą ar tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą. Nepilnamečius asmenis turi atstovauti tėvai ar globėjai (pateikiant tai įrodančius dokumentus).
 • Vadovaujantis SAM 2001 11 09 įstatymu Nr. 583, prisirašant prie įstaigos imamas 0,29 euro mokestis, o keičiant įstaigas dažniau nei 6 mėnesiai, imamas 2,9 euro mokestis (išskyrus studentus ir moksleivius).
 • Dėl objektyvių priežasčių pacientui pageidaujant ir esant įstaigos galimybėms, pacientas savo iniciatyva gali pakeisti gydantį gydytoją. Savo sprendimą pacientas įformina užpildžius šiam tikslui skirtą dokumento formą (forma Nr.025-025-2/a).
 • Pacientai į įstaigą gali kreiptis darbo metu: I-V 8:00 val. iki 19:00 val.
 • Įstaigos nedarbo metu, savaitgaliais ir valstybinių švenčių dienomis prie UAB „Ave vita“ klinika prisirašę pacientai ūmių susirgimų atvejais gali kreiptis į VŠĮ LSMU KL (pagal sutartį).
 • Šeimos gydytojų iškvietimai į namus registruojami kasdien nuo 8 val. iki 11 val. telefonu 8 37 225577.
IV. NEMOKAMŲ BEI MOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA
 • Nemokamos paslaugos teikiamos visiems pacientams, kurie yra prisirašę prie UAB „Ave vita“ klinika ir teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.
 • Įstaiga teikia mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių teikimą ir apmokėjimą už jas reglamentuoja teisės aktai ir/ar įstaigos direktoriaus įsakymai. Informacija apie mokamas paslaugas yra skelbiama įstaigos registratūroje.
 • Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams asmenims, privalo dalyvauti jų įstatyminiai atstovai, tačiau jie savo veiksmais neturi teisės trukdyti dirbančiam personalui.

UAB „Ave vita“ klinika teikiamos šios nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos:
 1. Būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems pacientams sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.
 2. Apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu asmens sveikatos priežiūros paslaugos, prirašytiems prie UAB „Ave vita“ klinika pacientams, apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų pagal sutartį su Kauno teritorine ligonių kasa:
 3. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos – apsilankymai pas šeimos gydytojus.
 4. Papildomai teikiamos skatinamosios ir prevencinės paslaugos.
 5. Slaugos paslaugos.
 6. Pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
 7. Dantų protezavimo paslaugos.
Mokamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos:
 1. Asmenims, kurie nėra prisirašę prie UAB „Ave vita“ klinika arba teisės aktų nustatyta tvarka nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.
 2. Paciento pageidaujami papildomi, šeimos gydytojo kompetencijai nepriskirti tyrimai, procedūros ar kitos paslaugos, klinikos galimybių ribose.

V. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Pacientas turi šias teises:

 • Teisė į kokybišką sveikatos priežiūrą:
 1. Kiekvienam pacientui turi būti suteikta kokybiška sveikatos priežiūra. Paciento teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, pilietybės, tautybės, kalbos, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors įstatymais nepagrįstų aplinkybių.
 2. Kiekvienas pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir klinikos personalo pagarbų elgesį teikiant paslaugas pacientui bei jam mirus.
 3. Jeigu paciento tolesnis buvimas klinikoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išleidžiant iš klinikos į namus ar siunčiant į kitą gydymo įstaigą, pacientui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas. Pacientas tokios informacijos gavimą patvirtina parašu.
 4. Pacientui turi būti teikiamos moksliškai pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimo.
 5. Paciento kūnas ar jo kūno dalys neturi būti naudojamos komercinei naudai gauti.
 • Teisė į sveikatos priežiūros prieinamumą:
 1. Pacientui sveikatos priežiūra turi būti prieinama.
 2. Būtinoji medicinos pagalba pacientui turi būti suteikta neatidėliotinai. Būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministerija.
 3. Teisė pasirinkti gydytoją.
 4. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą.
 • Teisė į informaciją:
 1. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie klinikoje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti.
 2. Klinikoje pacientui turi būti pateiktas jį gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardas, pavardė, pareigos, informacija apie kvalifikaciją.
 3. Pacientas turi būti supažindintas su klinikos vidaus tvarkos taisyklėse numatytomis paciento teisėmis ir pareigomis. Pacientas turi teisę gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą.
 4. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Informacija pacientui turi būti pateikta atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicininius terminus.
 5. Paciento pageidavimu turi būti pateikta ligos istorija, ambulatorinė kortelė ar kiti paciento medicinos dokumentai, išskyrus tuos atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi ligos istorijoje.
 6. Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo ligos istorijos ir (ar) kitų medicinos dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas privalo paaiškinti pacientui įrašų jo ligos istorijoje prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, gydytojas privalo ištaisyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jeigu gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, ar paciento pageidavimas pagrįstas, sprendžia gydytojų konsiliumas.
 7. Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę.
 • Teisė rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo:
 1. Pacientai, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, gali būti gydomi arba jiems teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga, tik kai yra jų sutikimas. Sveikatos priežiūra ar slauga nepilnamečiams pacientams iki 16 metų teikiama, kai yra jų atstovo sutikimas, išskyrus atvejus, jei tokio sutikimo prašymas prieštarautų nepilnamečio paciento interesams.

 2. Kai, laikantis sveikatos priežiūros normų, yra galimybė rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas, pacientas turi būti supažindintas su šių metodikų ypatybėmis ir jam turi būti suteikta pasirinkimo galimybė. Pacientų, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, pasirinkimas įforminamas raštu. Už nepilnamečius iki 16 metų, taip pat už kitus pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo jų atstovai. Jeigu yra nesutarimas tarp nepilnamečio paciento iki 16 metų ir jo atstovų, tai diagnostikos ir gydymo metodikas parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio paciento interesus.

 3. Prieš prašant 45.4.2 punkte nurodyto sutikimo, pacientui (jo atstovui) išaiškinami intervencijos dėl paciento sveikatos tikslas, pobūdis, padariniai ir pavojai. Klinikos paslaugų teikėjas apie visas pacientui suteiktas klinikos paslaugas turi įrašyti į paciento medicinos dokumentus. Sutikimas dėl paslaugų patvirtinamas paciento (jo atstovo) parašu paciento medicinos dokumentuose.
 4. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis. Kai pacientas yra tokios sveikatos būklės, kad negali pareikšti savo valios dėl sutikimo gydytis ir dėl diagnostikos bei gydymo metodikų pasirinkimo, kiek įmanoma, nepakenkiant paciento interesams, atsižvelgiama į jo anksčiau raštu pareikštą valią. Kai nėra nustatyta tvarka išreikštos paciento (jo atstovo) valios, slauga, diagnostika ir gydymas gali būti taikomi tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka, kai yra reali grėsmė paciento arba aplinkinių asmenų sveikatai ar gyvybei. Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos pagalbą pacientui, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali tinkamai išreikšti savo valios, yra būtinas paciento atstovo sutikimas. Pagalba gali būti teikiama be atstovo sutikimo, jei jo nėra arba sutikimo negalima gauti laiku, arba atstovas atsisako duoti sutikimą, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai pažymima paciento ligos istorijoje.
 5. Jeigu paciento, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali išreikšti savo valios, atstovas atsisako duoti sutikimą gydyti, kuris nėra skubus, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam pacientui gydymas galimas, jei yra gydytojų konsiliumo, klinikos medicinos etikos komisijos ar Lietuvos bioetikos komisijos sutikimas.
 • Teisė nežinoti:
 1. Informacija apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę neturi būti pacientui pateikta prieš jo valią. Paciento valia turi būti aiškiai pareikšta ir patvirtinta paciento parašu paciento medicinos dokumentuose.

 2. Šios nuostatos netaikomos, kai informacijos nepateikus pacientui gali atsirasti žalingų pasekmių ir tų pasekmių negalima išvengti pateikus informaciją paciento šeimos nariams ar jo atstovui. Apie informacijos pateikimą pacientui prieš jo valią pažymima paciento medicinos dokumentuose.

 • Privataus gyvenimo neliečiamumas:
 1. Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama pacientų sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti.

 2. Duomenys apie paciento buvimą klinikoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo bei slaugos priemones įrašomi į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių pacientų medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga.

 3. Visa informacija apie paciento buvimą klinikoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikta tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikta valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią. Kai pacientas yra praradęs sąmonę ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

 4. Nepilnamečio paciento atstovai turi teisę susipažinti su nepilnamečio paciento medicinos dokumentais, jeigu tai neprieštarauja nepilnamečio paciento interesams.

 5. Užtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus.

 • Teisė skųstis:
 1. Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės, pacientas (jo atstovas) raštu kreipiasi į klinikos vadovą. Klinikos vadovas ar jo pareigas einantis asmuo per įmanomai trumpą laiką, bet ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų privalo išnagrinėti kreipimąsi ir raštu pranešti pacientui (jo atstovui) apie nagrinėjimo rezultatus.

 2. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

 3. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

 4. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės buvo pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

 5. Nepatenkintas klinikos vadovo nagrinėjimu ir jo rezultatais, pacientas (jo atstovas) gali kreiptis į teismą arba valstybės institucijas, kurios pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą kontroliuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikėją. Šių institucijų, Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų sprendimus ir veiksmus (neveikimą) pacientas (jo atstovas) taip pat turi teisę apskųsti teismui.

 • Teisė į žalos atlyginimą:
 1. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą.
 • Teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą:
 1. Pacientas turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats.
 • Paciento dalyvavimas mokymo procese ir biomediciniuose tyrimuose.

 1. Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į mokymo procesą ir biomedicininius tyrimus. Sutikimo gali būti prašoma tik išaiškinus pacientui apie nurodyto proceso tyrimų tikslą, pobūdį, padarinius ir pavojus. Dėl nepilnamečio paciento įtraukimo į mokymo procesą reikalingas ir nepilnamečio atstovo sutikimas.
 2. Įtraukiant pacientą į mokymo procesą ir biomedicininius tyrimus, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus. 
 • Pacientas privalo:
 1. Atvykti į priėmimą pas gydytoją nustatytu laiku;

 2. Turėti su savimi reikiamus dokumentus (asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);

 3. Laukiamajame netriukšmauti, nešiukšlinti, nerūkyti;

 4. Vykdyti gydytojo nurodymus ir elgtis taip, kad netinkami veiksmai neužtęstų ligos;

 5. Laikytis įstaigos vidaus tvarkos taisyklių;

 6. Neeikvoti klinikos resursų be būtino reikalo;

 7. Pranešti klinikos vyriausiajam gydytojui ar kitam administracijos atstovui apie pastebėtus pacientų teisių suvaržymus;

 8. Rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su UAB „Ave vita“ klinika specialistais ir darbuotojais;

 9. Norėdamas gauti sveikatos priežiūros paslaugas, pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus;

 10. Kiek įstengdamas daugiau suteikti sveikatos priežiūros specialistamas informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;

 11. Gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių paslaugų suteikimo patvirtinti raštu;

 12. Vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų;

 13. Informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;

 14. Pagarbiai ir deramai elgtis su visais UAB „Ave vita“ klinika darbuotojais ir kitais pacientais;

 15. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų paciento gyvybei.

VI. PACIENTŲ SIUNTIMO GYDYMUI Į KITAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA
 • Jeigu paciento būklė reikalauja sudėtingesnio tyrimo ar gydymo, tai ligoniai siunčiami į aukštesnio lygio sveikatos priežiūros įstaigas.
 • Paciento tyrimo/gydymo aukštesnio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje gydymo įstaigoje (II-inio, III-inio ar stacionarias paslaugas teikiančioje įstaigoje) tikslingumą sprendžia gydantis gydytojas.
 • Asmuo, gavęs siuntimą, gali laisvai rinktis bet kurią sudariusią su ligonių kasomis sutartį asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje ambulatorines ar stacionarines paslaugas teikia siuntime nurodyti II - inio arba III - inio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai specialistai.
 • Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui siuntimai išduodami Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.
 • Tirti ir gydyti stacionare ligoniai siunčiami tais atvejais, kai išnaudotos visos galimybės atlikti tai ambulatoriškai.
 • Prieš siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui gydytojas išsamiai paaiškina tokio sprendimo pagrįstumą.
 • Pacientui atsisakius vykti į aukštesnio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą, gydytojas apie tai įrašo jo asmens sveikatos istorijoje, o pacientas tai aptvirtina parašu.
VII. GINČŲ IR KONFLIKTŲ SU PACIENTAIS SPRENDIMO TVARKA
 • Visi gauti pacientų skundai turi būti užregistruoti ir perduoti įstaigos vadovui.
 • Įstaigos vadovas, susipažinęs su paciento skundu, nusprendžia kokius veiksmus reikia toliau atlikti – organizuoti vidinį medicininį auditą, patikrinti atskirų darbuotojų veiksmus, paskirti komisiją skunde nurodytiems faktams ištirti.
 • Atsakymas į raštišką kreipimąsi pateikiamas teisės aktų numatyta tvarka.
 • Jei pacientas elgiasi agresyviai, grasina, yra apsvaigęs nuo alkoholio, toksinų ar narkotinių medžiagų, medicinos personalas turi teisę iškviesti policiją.
 • Jeigu pacientas turi nusiskundimų dėl įstaigos darbo tvarkos, juos gali pateikti raštu įstaigos administracijai.
 • Skundai, gauti kontroliuojančiose institucijose, klinikoje nagrinėjami, esant kontroliuojančių institucijų nukreipimui, Sveikatos apsaugos ministro patvirtinta tvarka ir terminais.
VIII. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA
 • Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, asmeninio pobūdžio informacija yra konfidenciali net ir po paciento mirties. Konfidencialios informacijos saugojimo tvarką reglamentuoja LR teisės aktai. Konfidenciali informacija gali būti suteikta tretiesiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą arba jei tai numato LR įstatymai. 
 • Neturint raštiško paciento sutikimo, informacija gali būti suteikta:
 1. Nepilnamečio tėvams ar globėjams, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos suteikimas gali pakenkti nepilnamečio interesams.
 2. Apie pavojingus paciento ketinimus, keliančius grėsmę jo paties ir aplinkinių sveikatai ar gyvybei – teisėtvarkos ar kitoms institucijoms, teisės aktų nustatyta tvarka turinčioms gauti informaciją.
 3. Reikalaujant teismui, prokuratūrai, policijai ar kitoms valstybės institucijoms, turinčioms teisę įstatymų nustatyta tvarka gauti tokią informaciją.
 • Informacija apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę pacientui pateikiama jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus.
 • Informuodamas apie gydymą gydytojas paaiškina pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvinius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo.
 • Informacija neteikiama pacientui prieš jo valią, tačiau toks jo noras turi būti aiškiai išreikštas, ir apie tokį paciento pageidavimą pažymima jo ambulatorinėje kortelėje.
 • Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams pateikiama jiems suprantama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio ir jo tėvų ar globėjų, gydantis gydytojas pateikdamas informaciją, vadovaujasi nepilnamečio interesais.
 • Nepilnametis pacientas, kuris gydytojo nuomone gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam siūlomo gydymo. Gydantis gydytojas nepilnamečių tėvų ar globėjų prašymu informuoja nepilnamečio įstatyminius atstovus apie gydymą, tačiau, nepilnamečiui paprašius, tokia informacija gali būti ir nesuteikta, jeigu tai gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. 
IX. ASMENS SVEIKATOS ISTORIJŲ IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA
 • Asmens sveikatos istorija yra gydymo įstaigos dokumentas ir yra saugoma registratūroje arba archyve. Nei pacientas, nei kiti asmenys neturi teisės patys šio dokumento laikyti (saugoti) ar išnešti iš gydymo įstaigos be raštiško įstaigos vadovo sutikimo.
 • Pacientui pateikus raštišką prašymą ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jo lėšomis (pagal įstaigoje galiojančius mokamų paslaugų įkainius) gali būti daromos asmens sveikatos istorijos kopijos ar jos išrašai.
 • Pacientui persirašius į kitą gydymo įstaigą, jo asmens sveikatos istorija naujai paciento gydymo įstaigai išsiunčiama pagal pastarosios raštišką prašymą įstatymų nustatyta tvarka.
X. ĮSTAIGOS ADMINISTRACJOS, KITŲ PAGALBINIŲ TARNYBŲ DARBO LAIKAS
 • Administracijos darbo laikas 8.00 - 17.00 , pietų pertrauka 12.00 - 13.00.
 • Registratūros darbo laikas 8.00 - 19.00.
 • UAB „Ave vita“ klinika patalpos atrakinamos 8:00 val. ir užrakinamos 19:00. Šeštadieniais ir sekmadieniais klinika nedirba.
 • Darbuotojai dirba pagal iš anksto patvirtintus darbo grafikus. Gydytojų darbo grafikai skelbiami lentelėse prie kabineto durų ir internetiniame puslapyje.
 • Įstaigos nedarbo metu asmens sveikatos priežiūros paslaugos prie UAB „Ave vita“ klinika prisirašiusiems pacientams teikiamos VŠĮ LSMU KL.
 • Darbuotojai pietų pertrauką naudoja savo nuožiūra. Jie šiuo laiku gali palikti darbo vietą arba pasilikti joje. Pacientai medicinos personalo pietų pertraukos metu neaptarnaujami.

XI. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS
 • Darbuotojų saugos specialistas vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimo bei kontrolės funkcijas klinikoje, vadovaudamasis LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatomis, įstaigos vadovo įsakymais.
 • Teritorija ir patalpos turi būti švarios, tvarkingos ir reguliariai tvarkomos.
 • Patalpose rūkyti draudžiama.
 • Darbuotojams draudžiama būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų.
 • Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius išteklius.
 • Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis.
 • Darbuotojai savo veikla privalo nepažeisti aplinkos kokybės normatyvų ir standartų, laikytis atliekų nukenksminimo tvarkos, privalo žinoti (pagal savo kompetenciją) reagentų sandėliavimo, išfasavimo ir transportavimo tvarką, nukenksminimo būdus.
 • Darbuotojai privalo užtikrinti pacientų asmens duomenų saugumą taip, kaip nustatyta teisės aktuose.
 • Pacientai privalo:
 1. Vykdyti sveikatos priežiūros specialistų nurodymus saugios elgsenos, aplinkosaugos ir  priešgaisrinės saugos klausimais.
 2. Vengti veiksmų, galinčių kelti pavojų jo ir kitų asmenų sveikatai ar gyvybei. 
 • Pacientui neleidžiama naudotis jokia įstaigoje esančia medicinos ar buitinės technikos įranga.
 • Pacientui draudžiama atidarinėti elektros skydelius, jėgos spintas. Pacientui neleistina savavališkai keisti įstaigoje esančių baldų padėties.
 • Pacientas turi imtis visų atsargumo priemonių judėdamas paviršiais, kurie buvo neseniai valyti drėgnuoju būdu arba kai ant jų yra išsiliejusių skysčių ar pabirusių medžiagų.
 • Darbų saugą ir sveikatą įstaigoje reglamentuojantys teisės aktai: Darbo kodeksas, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai, Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka, Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir paskaitos nuostatai, Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos deklaracija, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai, įsakymas„Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigoje“, Priešgaisrinės saugos įstatymas, Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės.
XII. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA
 • Pacientams nerekomenduojama su savimi į įstaigą atsivežti didesnių pinigų sumų, brangių asmeninio naudojimo daiktų bei dirbinių iš brangiųjų metalų (toliau - vertingų daiktų), kadangi klinikos personalas už jų apsaugą neatsako.
 • Paciento būklei staiga pablogėjus ir tapus net kritiška, atliekant intervencines gydymo ir diagnostines procedūras arba pacientui mirus, klinikos personalas turi teisę paimti pas pacientą rastus pinigus, vertingus daiktus saugojimui. Visai tai saugoma seife užpildžius „Iš paciento priimtų/paimtų daiktų ir vertybių saugojimo kvitą, kuriame pasirašo gydantis gydytojas ir klinikos vadovas.
 • Saugoti pinigai ir vertingi daiktai grąžinami pagerėjus paciento būklei. Pacientui mirus – mirusiojo atstovui. Paciento atstovas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Daiktus ir pinigus atsiėmę asmenys pasirašo paciento priimtų/paimtų daiktų ir vertybių kvite. 
XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 • Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.
 • Patvirtintų taisyklių kopija laikoma registratūroje.
 • Taisyklės gali būti keičiamos arba papildomos pasikeitus įstaigos darbo organizavimui ar atitinkamiems teisės aktams.
 • Visuomenės informavimo priemonių atstovai, taip pat kiti asmenys, norintys filmuoti ir/ar fotografuoti įstaigai priklausančiose patalpose, privalo tai suderinti su įstaigos administracija.
 • Įstaigos bendro naudojimo patalpos, pažymėtos specialiais ženklais, yra stebimos vaizdo kameromis.
 • Įstaigos darbuotojai turi teisę neaptarnauti paciento, jeigu jo elgesys neadekvatus arba turi baudžiamojo nusižengimo ar administracinių teisės pažeidimų požymių (įžeidinėja darbuotoją, jam grasina ir pan.). Tokiu atveju įstaigos darbuotojai, reikalui esant, kviečia policiją ir informuoja administraciją.